KLAUZULA INFORMACYJNA NR 1 (“RODO”)
DLA KONTRAHENTÓW, PARTNERÓW BIZNESOWYCH, DOSTAWCÓW, KLIENTÓW
 “DOBPLAST” SP. Z O.O.
prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: “DOBPLAST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osielsku 86-031 (dalej zwany “Administratorem), ul. Szosa Gdańska 48, tel. 0048 500 720 700, mail: biuro@dobplast.pl.

2. Informujemy, że Administrator nie ustanowił inspektora ochrony danych osobowych.

3. Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją umowy zawartej z Administratorem w następujących celach:
    1) podjęcia działań przed zawarciem umowy;
    2) ustalenia uprawnień do wykonywania i realizacji umowy,
    3) kontroli wykonania umowy i jej rozliczenia,
    4) potwierdzenia posiadanych uprawnień osób wskazanych do reprezentacji,
    5) utrzymywania kontaktów służbowych i wymiany korespondencji,
    6) związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
    7) raportowania, sprawozdawczości,
    8) obsługi i archiwizacji dokumentacji;
    9) wypełniania obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.
    10) ustalenie tożsamości Pani/Pana jako strony umowy, jako osoby uprawnionej do jej wykonywania, odbioru towaru, pokwitowania.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
    1) dane osobowe są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy, jej wykonania, utrzymania kontaktu służbowego w związku z realizacją tej umowy, czyli w celach wskazanych w punktach 1) - 5) powyżej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    2) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa wynikających w szczególności z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, czyli w celach wskazanych w punkcie 9 powyżej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    3) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym raportowania, sprawozdawczości, obsługi i archiwizacji dokumentacji, czyli w celach wskazanych w punktach 7) i 8) powyżej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    4) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie związanym z ustaleniem, dochodzeniem lub obrony przed roszczeniami, czyli w celach wskazanych w punkcie 6) powyżej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    5) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie związanym z ustaleniem tożsamości Pani/Pana jako strony umowy, jako osoby uprawnionej do jej wykonywania, odbioru towaru, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. Zakres typowych danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych może obejmować dane kontaktowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, stanowiska lub pełnionej funkcji, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, nr fax, miejsce wykonywania pracy, dane dotyczące wykonywanego zawodu, działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej, nr PESEL, NIP., a w przypadku ustalania tożsamości koniecznej dla weryfikacji Pani/Pana jako osoby odbierającej towar, mogą być przetwarzane także dane w postaci numeru dowodu osobistego Pan/Pani jako kierowcy/osoby kwitującej odbiór towaru oraz numeru rejestracyjnego pojazdu podstawionego do odbioru towaru.

7. Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione przez Administratora, a odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać:
    1) podmioty dostarczające korespondencję;
    2) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
    3) podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń;
    4) podmioty świadczące usługi informatyczne, w tym poczty elektronicznej;
    5) podwykonawcy,
    6) audytorzy zewnętrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;
    7) organy i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 4:
    1) w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
    2) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków prawnych, a po tym okresie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
    3) w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Administratora, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.
10. Informujemy o przysługującym prawie do:
    1) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
    2) sprostowania swoich danych osobowych;
    3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
    4) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
    5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub za pomocą e-mail (pkt 1 powyżej).

11. Informujemy, że w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA NR 2 (“RODO”)
DLA PRACOWNIKÓW, USŁUGODAWCÓW, REPREZENTANTÓW ORAZ PEŁNOMOCNIKÓW KONTRAHENTÓW “DOBPLAST” SP. Z O.O.
ORAZ PRACOWNIKÓW, USŁUGODAWCÓW, REPREZENTANTÓW ORAZ PEŁNOMOCNIKÓW PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KONTRAHENTAMI “DOBPLAST” SP. Z O.O.

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: “DOBPLAST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osielsku 86-031 (dalej zwany “Administratorem), ul. Szosa Gdańska 48, tel. 0048 500 720 700, mail: biuro@dobplast.pl.

2. Informujemy, że Administrator nie ustanowił inspektora ochrony danych osobowych.

3. Dane osobowe otrzymaliśmy od:
    1) od Pani/Pana pracodawcy/usługobiorcy (w przypadku pracowników kontrahenta Administratora) lub
    2) od kontrahenta (dostawcy/klienta/wykonawcy) Administratora, którego Pani/Pan reprezentuje lub z którym Pani/Pan współpracuje,
    3) od podmiotu współpracującego z kontrahentem Administratora, którego Pani/Pan reprezentuje lub jest pracownikiem lub usługodawcą.
Dane mogliśmy też otrzymać bezpośrednio od osoby, której dotyczą nie będącej stroną umowy z Administratorem lub pozyskać ze źródeł powszechnie dostępnych.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją umowy, której stroną jest Administrator zawartą z Pani/Pana pracodawcą/usługobiorcą lub podmiotem, z którym Pani/Pana pracodawca/usługobiorca współpracuje lub spółką, której jest Pan/Pani reprezentantem lub pełnomocnikiem w następujących celach:
    1) podjęcia działań przed zawarciem umowy;
    2) ustalenia uprawnień do wykonywania i realizacji umowy,
    3) kontroli wykonania umowy i jej rozliczenia,
    4) potwierdzenia posiadanych uprawnień osób wskazanych do reprezentacji,
    5) utrzymywania kontaktów służbowych i wymiany korespondencji,
    6) związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
    7) wypełniania obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.
    8) ustalenie tożsamości Pani/Pana jako osoby uprawnionej do zawarcia lub wykonywania umowy lub odbioru towaru, pokwitowania,
    9) raportowania, sprawozdawczości,
    10) obsługi i archiwizacji dokumentacji.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
    1) prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności przetwarzania tych danych dla realizacji celów określonych w pkt. 4 ppkt 1) - 6) powyżej,
    2) wypełnianie obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa m.in. prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości - w przypadku celu określonego w pkt 4 ppkt 7) powyżej;
    3) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym raportowania, sprawozdawczości, obsługi i archiwizacji dokumentacji, czyli w celach wskazanych w punktach 7) i 8) powyżej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    4) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie związanym z ustaleniem tożsamości osoby uprawnionej do jej wykonywania, odbioru towaru, pokwitowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    5) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym raportowania, sprawozdawczości, obsługi i archiwizacji dokumentacji, czyli w celach wskazanych w punktach 9) i 10) powyżej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych może obejmować dane kontaktowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, stanowiska lub pełnionej funkcji, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, nr fax, miejsce wykonywania pracy, dane dotyczące wykonywanego zawodu, działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy, nr PESEL, NIP; a w przypadku ustalania tożsamości koniecznej dla weryfikacji osoby odbierającej towar, mogą być przetwarzane także dane w postaci numeru dowodu osobistego kierowcy/osoby kwitującej odbiór towaru oraz numeru rejestracyjnego pojazdu podstawionego do odbioru towaru.

7. Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione przez Administratora, a odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać:
    1) podmioty dostarczające korespondencję;
    2) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
    3) podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń;
    4) podmioty świadczące usługi informatyczne, w tym poczty elektronicznej;
    5) podwykonawcy,
    6) audytorzy zewnętrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;
    7) organy i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4:
    1) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków prawnych, a po tym okresie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
    2) w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Administratora, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
    3) w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
9. Informujemy o przysługującym prawie do:
    1) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
    2) sprostowania swoich danych osobowych;
    3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
    4) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
    5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub za pomocą e-mail (pkt 1 powyżej).

10. Informujemy, że w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.