§1 Zasady ogólne
1. Niniejsze Warunki Sprzedaży obowiązują przy wszystkich transakcjach polegających na dostarczeniu towarów lub usług przez Dobplast Sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku, Szosa Gdańska 48, 86-031 Osielsko, KRS 0000733342, kapitał zakładowy 350000,00 zł. Wyłączenie obowiązywania lub zmiana Warunków może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Warunki są dostępne na stronie http://www.dobplast.pl/page/warunki+współpracy
3. Na żądanie Kupującego Dobplast Sp. z o.o. doręczy Warunki w formie emaila lub papierowej.
4. Złożenie przez Kupującego zamówienia uważa się za akceptację Warunków Sprzedaży.
§2 Zamówienia
1. Zamówienia powinny być składane w formie emaila na adres biuro@dobplast.pl. W przypadku zamówień telefonicznych, Kupujący przejmuje całość ryzyka związanego z pomyłkami wynikającymi z tej formy komunikacji, w szczególności strony wprowadzają domniemanie, iż ilość, cena oraz cechy towaru wynikające z dokumentów przygotowanych przez Dobplast sp. z o.o po przyjęciu zamówienia telefonicznego (np. faktury, specyfikacje, potwierdzenia zamówienia, itp.), są zgodne z wolą Stron.
§3 Ceny
1. Ceny podawane w ofercie i potwierdzeniu zamówienia są zawsze cenami netto i jest doliczany do nich podatek VAT, jeśli przewidują to obowiązujące przepisy i w wysokości wynikających z tychże przepisów.
2. Stosowane są zasady EXW co oznacza w szczególności, że cena nie zawiera kosztów transportu
§4 Płatność
1. Faktury płatne są w terminie wskazanym na fakturze vat.
2. Przy pierwszych trzech zakupach Dobplast Sp. z o.o. wymaga dla skuteczności związania zleceniem dokonania 100% przedpłaty.
3. W toku dalszej współpracy Dobplast sp. z o.o. może uzgodnić z klientem odmienne warunki płatności. Niezależnie od przyznania ewentualnego limitu kredytowego w toku współpracy, Dobplast Sp. z o.o. może potwierdzając zamówienie zażądać częściowej lub całkowitej przedpłaty bez wskazania przyczyny.
4. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w płatnościach, Kupujący jest zobowiązany do wykonania przedpłaty za kolejne dostawy, a wszelkie odmienne uzgodnienia przestają wiązać strony.
5. Złożenie reklamacji, lub podniesienie innych roszczeń przez Kupującego nie uprawnia go do wstrzymania płatności należnych Dobplast Sp. z o.o.
§5 Gwarancja i rękojmia
1. Wszystkie produkty dostarczane przez Dobplast Sp. z o.o. objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty sprzedaży.
2. Strony wyłączają rękojmię za wady Dobplast sp. z o.o. co do towarów i usług sprzedawanych przez Dobplast. Sp. z o.o.
3. Roszczenia Kupującego ze wszystkich tytułów są ograniczone do wartości dostawy, z którymi związana jest szkoda. Odpowiedzialność Dobplast Sp. z o.o. jest ograniczona do zwykłych, dających się przewidzieć następstw działań lub zaniechań Dobplast Sp. z o.o.
4. Wszelkie roszczenia Kupującego z tytułu wad towaru (w szczególności roszczenia z tytułu szkód następczych) są wykluczone.
5. Jeśli Kupujący mógłby podnieść roszczenia odszkodowawcze także wobec członków organu, pracowników lub podwykonawców Dobplast Sp. z o.o. ograniczenia odpowiedzialności zawarte w pkt. 3 i 4 dotyczą także członków organów, pracowników lub podwykonawców Dobplast Sp. z o.o.
6. Odpowiedzialność Dobplast Sp. z o.o. z tytułu opóźnienia dostawy jest w każdym przypadku ograniczona do wartości towaru, którego dostarczenie uległo opóźnieniu. Niezależnie od powyższego ograniczenia Dobplast Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za opóźnienie tylko w przypadku, gdy nastąpiło ono na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracowników Dobplast Sp. z o.o.
7. Ingerencja w produkty dostarczone przez Dobplast Sp. z o.o. przez osoby nie będące do tego upoważnione powoduje utratę gwarancji.
8. Gwarancja obejmuje wady tkwiące w produktach, nie obejmuje zaś w szczególności:
a) uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez zaniedbania nieleżące po stronie Dobplast Sp. z o.o.
b) uszkodzeń mechanicznych będących następstwem sytuacji losowych (np. akty wandalizmu, kamienie zalegające na drodze, ruch pojazdów, który w normalnych warunkach nie powinien mieć miejsca np. pojazdów wojskowych wyposażonych w gąsienice, maszyn budowlanych).
c) uszkodzeń chemicznych (np. skutków czyszczenia wyrobów przy użyciu nieodpowiednich środków chemicznych).
d) uszkodzeń powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (np. wyładowań atmosferycznych).
e) występowania korozji żeliwa (korozja żeliwa jest naturalnym procesem, który po jego pokryciu warstwą tlenku żelaza znacznie spowalnia, nie mając wpływu technicznego na użytkowanie w czasie przydatności wyrobu.
f) uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego działania wyrobów samo-zasilających z powodu niewystarczającego nasłonecznienia ogniw fotowoltaicznych spowodowany między innymi ich montażem w lesie lub w okolicy wysokich budynków rzucających cień (brak świecenia diod LED lub słabe świecenie diod LED).
g) uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego montażu produktu lub nieprawidłowej eksploatacji.
9. W razie uznania reklamacji, Dobplast Sp. z o.o. zobowiązuje się według swojego wyboru do dokonania nieodpłatnej naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu. Koszty demontażu, dostarczenia towaru do Dobplast Sp. z o.o. oraz koszty ponownej wysyłki i montażu ponosi Kupujący.Jeśli nie jest możliwa wymiana towaru ani jego naprawa, Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie dotyczącym wadliwego towaru i żądać zwrotu jego ceny, o ile wada towaru jest istotna w tym sensie, iż towar nie spełnia w jakimkolwiek stopniu swojej podstawowej funkcji
10. Ewentualna cesja całości lub części uprawnień Kupującego wynikających z niniejszej umowy wymaga dla swej skuteczności uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Dobplast sp. z o.o. 
§6 Dostawa
1. Jeśli z pisemnego potwierdzenia zamówienia nie wynika, że ustalone terminy dostawy mają charakter nieprzekraczalny, przyjmuje się, że terminy mają charakter orientacyjny. Dobplast Sp. z o.o. dołoży starań w celu realizacji dostawy w ustalonym terminie.
2. Jeśli co innego nie wynika z pisemnego potwierdzenia zamówienia, dopuszczalne są dostawy częściowe. Jeśli na skutek dostaw częściowych wzrastają koszty transportu, są one pokrywane przez Stronę, z której przyczyny dostawa została podzielona.
3. Dobplast Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wywołane siłą wyższą, za którą uważa się w szczególności wojny, zamieszki, akty terrorystyczne, klęski żywiołowe, strajki, awarie techniczne i inne zakłócenia działalności oraz awarie i wypadki komunikacyjne dotyczące towarów, a także warunki i zdarzenia opóźniające transport.
4. Za siłą wyższą uznaje się też działania organów władzy, w szczególności ustanowienie ograniczeń w obrocie towarami lub ich przewozie.
5. Opóźnienie dostawy nie może stanowić podstawy do odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego.
§7 Zastrzeżenie prawa własności
1. Dostarczone towary pozostają własnością Dobplast Sp. z o.o., aż do chwili zapłaty całkowitej ceny.
§8 Reklamacje
1. Reklamacje ilościowe dla swej skuteczności muszą być przesłane do Dobplast Sp. z o.o. w terminie 7 dni od dnia dostawy, pod rygorem wygaśnięcia uprawnień Kupującego z tego tytułu.
2. Kupujący zobowiązany jest bezwzględnie sprawdzić towar przed każdym użyciem/montażem. Wszelkie pomyłki, polegające na użyciu niewłaściwego towaru, np. wynikające z jego podobieństwa nie mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych wobec Dobplast Sp. z o.o., nawet w przypadku pomyłki Dobplast Sp. z o.o.
3. Reklamacje, poza reklamacjami ilościowymi, należy składać w ciągu 14 dni od wykrycia usterki na adres email biuro@dobplast.pl
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia wadliwego produktu do zakładu produkcyjnego Dobplast Sp. z o.o., ul. Radosna 2, 85-836 Bydgoszcz.
§9 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: “DOBPLAST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osielsku 86-031, ul. Szosa Gdańska 48, tel. 0048 500 720 700, mail: biuro@dobplast.pl.
2. Klauzula informacyjna nr 1 (“RODO”) dla kontrahentów, partnerów biznesowych, dostawców, klientów Dobplast Sp. z o.o. dostępna jest na stronie internetowej www.dobplast.pl w zakładce www.dobplast.pl/klauzule-informacyjne-rodo
3. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną nr 1 (“RODO”).
4. Klauzula informacyjna nr 2 (“RODO”) dla pracowników, usługodawców, reprezentantów oraz pełnomocników kontrahentów “Dobplast” sp. z o.o.  oraz pracowników, usługodawców, reprezentantów oraz pełnomocników podmiotów gospodarczych współpracujących z kontrahentami “Dobplast” sp. z o.o. - dostępna jest na stronie internetowej www.dobplast.pl w zakładce www.dobplast.pl/klauzule-informacyjne-rodo.
5. Kupujący zobowiązuje się do przekazania klauzuli informacyjnej nr 2 (“RODO”) swoim pracownikom, usługodawcom, reprezentantom, pełnomocnikom oraz podmiotom współpracującym z Kupującym w celu realizacji umowy zawartej z Dobplast Sp. z o.o.

§10 Postanowienia końcowe
1. W przypadku stosowania przez Kupującego własnych ogólnych warunków dotyczących zakupów i doręczenia ich Dobplast Sp. z o.o., obowiązują one z wyłączeniem postanowień sprzecznych z niniejszymi warunkami. W celu uzgodnienia obowiązujących między Stronami norm, Strony powinny rozpocząć negocjacje w celu zawarcia umowy ramowej.
2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych ogólnych warunków staną się nieważne z mocy prawa lub niewykonalne, to nie narusza to skuteczności prawnej pozostałych postanowień. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem najbliższym ekonomicznie celowi zamierzonemu w nim przez Dobplast sp. z o.o.; to samo dotyczy luki w regulacjach.
3. Ewentualne spory dotyczący realizacji umów objętych Warunkami rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Dobplast Sp. z o.o.
4. Powyższe zasady współpracy obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 dla wszystkich zleceń złożonych przez Kupującego po tej dacie, do czasu zmiany Ogólnych Warunków lub odmiennego, pisemnego pod rygorem nieważności, uzgodnienia przez strony.