Polityka prywatności serwisu www.dobplast.pl

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.dobplast.pl zwanego dalej „Serwisem”]. W momencie skorzystania przez Państwa z usług (funkcjonalności) Serwis oraz podczas wykorzystywania plików cookies mogą Państwo przekazać dane osobowe z tym związane. Niżej wskazany podmiot staje się wówczas administratorem Państwa danych osobowych.
W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

    I. Administrator danych i kontakt

    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: “DOBPLAST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osielsku 86-031 (dalej zwany “Administratorem”), ul. Szosa Gdańska 48, tel. 0048 500 720 700, mail: biuro@dobplast.pl.
    2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, w szczególności pod adresem e-mail: biuro@dobplast.pl.

    II. Zakres i źródło zbieranych danych

    1. Administrator poprzez wykorzystanie plików cookies oraz podobnych technologii gromadzi dane związane z Państwa aktywnością w celu tymczasowego zapisywania sesji użytkowników na stronie (na przykład czas spędzony na stronie, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty).
    2. Jeżeli skorzystali Państwo z usług (funkcjonalności) Serwisu albo kontaktowali się Państwo z Administratorem za pośrednictwem Serwisu, dane zostały udostępnione Administratorowi bezpośrednio od Państwa.

    III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

    1. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
    a) prowadzenia statystyk Serwisu (dla analizy ruchu sieciowego),
    b) tymczasowego zapisywania sesji użytkowników na stronie,
    c) zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu,
    d) wykorzystywania formularza kontaktowego, o czym szerzej mogą Państwo przeczytać w pkt. IX polityki prywatności.
    2. Państwa dane są przetwarzane na podstawie:
    a) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest dopasowanie treści Serwisu do Państwa potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa usług oraz ich udoskonalanie;
    b) w zakresie dobrowolnych plików cookies i podobnych technologii – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

    IV. Wymóg oraz dobrowolność podania danych

    1. Mogą Państwo zabronić odbierania plików cookies, jednak wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z Serwisu, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.
    2. W zakresie, w którym Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Państwem.

    V. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych
Mają Państwo prawo żądać od Administratora:
    1. wglądu do Państwa danych;
    2. otrzymania kopii danych;
    3. sprostowania lub poprawienia danych – na przykład, gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
    4. usunięcia danych;
    5. ograniczenia przetwarzania.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    VI. Odbiorcy Państwa danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą zostać w szczególności: podmioty świadczące usługi informatyczne, w tym poczty elektronicznej i hostingowe, prawne, archiwizacyjne, a także uprawnione organy publiczne oraz serwisy zewnętrzne, w tym Google w zakresie wykorzystywania przez Serwis narzędzi takich jak Google Analytics.
    VII. Czas przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
    1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków prawnych, a po tym okresie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
    2. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Administratora, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
    3. w zakresie, w którym dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – do czasu jej wycofania;
    4. dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie.
    VIII. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Państwa dane mogą być przekazywane do Państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W celach statystycznych Serwis wykorzystuje narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics.
    IX. Regulacje dotyczące formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie

    1. W zakresie formularza kontaktowego Serwis umożliwia Państwu kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Państwa danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
    2. Jeżeli kontaktowali się Państwo z Administratorem za pośrednictwem formularza, dane zostały udostępnione Administratorowi bezpośrednio od Państwa. Jeżeli Państwa dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba.
    3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub zapytanie o produkt przed nawiązaniem współpracy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
    4. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku i ewentualnego zawarcia umowy.
    5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, archiwizacyjne, uprawnione organy publiczne.
    6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny na udzielenie odpowiedzi, złożenia oferty, prowadzenia negocjacji, zawarcia umowy oraz innych czynności zmierzających lub mogących skutkować nawiązaniem współpracy/sprzedażą towaru w związku z wykorzystaniem formularza, a po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do obrony lub dochodzenia roszczeń.
    7. W przypadku wykorzystania formularza kontaktowego w innym celu niż wysłanie zapytania ofertowego (zapytania o produkt bądź usługę) dane przetwarzane będą w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    8. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod formularzem kontaktowym dostępnym na stronie internetowej w zakładce: Klauzule Informacyjne RODO.

    X. Funkcje plików cookies oraz podobnych technologii

    1. Serwis umożliwia gromadzenie krótkich informacji tekstowych o użytkowniku za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii. Korzystanie z nich wiąże się z ich zainstalowaniem na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, tablet itp.).
    2. Pliki cookies w Serwisie przechowują informacje, które są potrzebne, aby mogły spełniać następujące funkcje:
    a) zapewnianie bezpieczeństwa — służą do ochrony Państwa danych przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich;
    b) wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — w celu sprawnego działania Serwisu, umożliwienia korzystania przez Państwa z funkcji dostępnych w Serwisie, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień;
    c) zapisywanie stanu sesji — w celu ulepszania Serwisu, zwiększania komfortu przeglądania Serwisu; zapisują informacje o tym, jak korzystają Państwo z Serwisu;
    d) utrzymanie stanu sesji — pozwalają one utrzymać aktywną sesję;
    e) tworzenie statystyk — wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony internetowej (np. czas spędzony na stronie, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty). Celem jest ulepszanie Serwisu i dostosowywanie go do działań użytkowników. W celach statystycznych Serwis wykorzystuje narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics, które mogą, wraz z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, służyć do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google).

    XI. Anonimizacja plików cookies oraz ustawienia przeglądarki internetowej

    1. Podczas wizyty w Serwisie możliwe jest udzielenie zgody na korzystanie z plików cookies. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich plików cookies. Jednak mają Państwo możliwość ustawić w przeglądarce internetowej blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że zgadzają się Państwo tylko na te niezbędne (np. dla poprawnego wyświetlania strony). Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie poprzez odnalezienie pożądanej opcji w ustawieniach przeglądarki.
    2. Użytkownik ma możliwość korzystać z Serwisu w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
    3. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oraz zaakceptowanie takich ustawień podczas korzystania z Serwisu (w wyskakującym „okienku”) oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies do określonych powyżej celów.

    XII. Postanowienia końcowe
Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku, gdy wymagana będzie jej aktualizacja z uwagi na, w szczególności, zmianę przepisów prawa, postęp technologiczny, zmiany w funkcjonowaniu Serwisu. Informacje o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisu.